Missie, visie en kernwaarden

Missie:
Als missie hebben we bepaald:
 

Present: met passie de toekomst in
 
 
Drie aspecten komen hierin aan het licht:

 
  1. Stichting Present. Een unieke stichting met een unieke historie, met unieke mensen die werken op unieke scholen. Maar ook een stichting waar er ongeveer 1000 vergelijkbare van in Nederland zijn die onderling grote overeenkomsten vertonen. We willen benadrukken dat de stichting in de komende jaren zich meer gaat profileren, juist samen en naast de in hoge mate zelfstandig functionerende scholen. We werken toe naar meer uniformiteit waar het kan en beter werkt om de zelfstandigheid van de scholen te bevorderen en toekomstbestendig te maken.
  2. Passie. Onderwijs op een Present-school kan niet zonder passie, zonder betrokkenheid op kinderen, zonder een goede teamsfeer, zonder een positieve instelling, zonder een bewuste keus om met mensen om te gaan (kinderen, collega's én ouders) en ook niet zonder een gevoel van trots. Al deze aspecten zijn van fundamenteel belang om te kunnen werken binnen onze stichting. Daarin leggen we de lat hoog: onze medewerkers hebben met passie voor het vak gekozen en we zorgen er met elkaar voor dat die passie als rode draad door de loopbaan van onze medewerkers heen blijft lopen. 
  3. Toekomst. We ontwikkelen kinderen voor een toekomstige plek in passend vervolgonderwijs, we zijn in partnerschap met ouders bezig om een nieuwe generatie wereldburgers op te leiden, we voelen ons verantwoordelijk voor een toekomst waarin de kernwaarden van het openbaar onderwijs (iedereen mag er zijn, iedereen is welkom) voluit aan bod mogen komen én we willen graag een attitude  bijbrengen voor een verantwoordelijke omgang met onze wereld die ons allemaal zal overleven. En daarom zijn we resultaat- en opbrengstgericht, want we willen bij onszelf en onze leerlingen "eruit halen wat erin zit".
 
Bovenstaande missie wordt, mede op basis van de eigen historie van Present en op basis van de verbondenheid met het openbaar onderwijs als grote onderwijsrichting in Nederland concreter gemaakt in de beschrijving van onze zes kernwaarden.
We hebben dat samengevat in de onderstaande
visie:


Het onderwijs binnen de stichting gaat uit van de volgende
kernwaarden:

LEF:               wij durven onze professionals ruimte te geven
OPEN:            wij vinden "anders" leuk, iedereen is welkom
SAMEN:          wij benutten de kracht van samen
DYNAMISCH:  wij blijven de beweging stimuleren
DIVERS:         wij koesteren de eigenheid van onze scholen
VEILIG:          wij staan voor een veilig leefklimaat en een veilige werkomgeving